PxZorg is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. Coöperatie Cohesie U.A. Huisartsenzorg, VieCuri Medisch Centrum en Burgerkracht zijn de initiatiefnemers, maar uiteraard spelen ook andere partijen zoals gemeenten, Vincent van Gogh, de Zorggroep, Hulp bij Dementie en andere particuliere partijen hier een grote rol in. Binnen deze visie werken zij samen mét de burger in zijn rol als patiënt en cliënt aan betere zorg in Noord-Limburg.De visie staat beschreven in de visie PxZorg in 5 uitgangspunten.              

Preventie in de Populatie                                                                                                                            

Gezond leven en vermijden van risico’s sluiten het krijgen van een ziekte of aandoening niet uit, maar verminderen wel de kans op ziekte. Hoe minder mensen in Noord-Limburg ziek worden, des te lager is het beroep op de zorg. Alle professionals, instellingen, onderwijs en overheid hebben een rol in en belang bij preventie en vroegsignalering van (chronische) ziekten en risicofactoren.

Patiënt als Persoon

Ieder mens is uniek en zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, onder eigen regie en zeggenschap. Uitgangspunt is dat de professional de zorgvrager als partner ondersteunt in het (her)vinden van gezondheid. Dit partnerschap vraagt om een persoonlijke en evenwaardige benaderingswijze en gespreksvoering, opdat de patiënt zoveel mogelijk zelf kan bepalen wat hem of haar het best past door te kiezen uit alternatieven.

Participatie als Prioriteit

Het adagium van PxZorg is: geen nieuwe zorg zonder zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling. Of het nu gaat om een zorgpad of een locatieverandering of de invoering van een nieuwe behandelvorm: het is van groot belang om zorgvragers en/of hun vertegenwoordigers in een vroegtijdig stadium te betrekken. Patiëntgerichte zorg IS zorg waarover met zorgvragers is gecommuniceerd en afgestemd.

Paden met Partners

Zorgpaden en ketenzorg waarin partners over de diverse lijnen samenwerken, kunnen de duur van opname en behandeling bekorten zonder op de kwaliteit in te boeten. Goede afspraken leiden tot ontdubbeling en efficiëntiewinst. Samenwerking tussen specialisten, huisartsen en anderen leidt tot meer begrip en inzicht in elkaars benaderingswijze. Wijk- en buurtgericht werken brengt nieuwe partners in beeld die samenwerken in multidisciplinaire teams.

Professionele Performance

Van zorgprofessionals mag worden verwacht dat zij werken volgens vastgestelde standaarden en dat zij bereid zijn (intercollegiaal) verantwoording af te leggen over hun handelen. Voor transmurale en ketenzorg dienen nieuwe protocollen te worden vastgesteld, die makkelijk benaderbaar moeten zijn voor alle betrokken disciplines.
 

Voorbeelden in de praktijk van de vijf P's

Preventie in de Populatie Patiënt als Persoon Participatie als Prioriteit Paden met Partners Professionele Performance

Aanbod van gemeenten in kaart gebracht om te kunnen verwijzen (zie algemeen in werkafspraken)

Transmurale verbindingen binnen:
•   
Rookvrije generatie
•   
JOGG
•   Project valpreventie gemeente Horst

'Positieve gezondheid' concretiseren in Noord-Limburg
•   
persoonsgerichte zorg Cohesie   

Oncologie:
•   Lotgenotencontact borstkanker-patiënten: AmyVie
•   Online informatievoorziening op maat oncologie:
Care Companion

  
Patientenvertegenwoordiging PxZorg in:
•   Oncologie BeleidsCommissie VieCuri
•   Zorg voor Ouderen BeleidsCommissie VieCuri
•   Project zorg op de juiste plek

Klankbordgroep HAP Venray


Tumorwerkgroepen

Focusgroep-
gesprekken oncologie
Transmurale afspraken:
•   ZorgInhoudelijke Overdracht in de Keten (ZIOK)
•   Nazorg oudere patiënt met Dikkedarmkanker
•   
Transmuraal Palliatief Team
•   Stuurgroep Ketenzorg
•   
Zorgprogramma's Cohesie 
•   GGZ-zorg:
Provico
•   
Wondzorg Limburg
•   
Hulp bij Dementie
•   
Netwerk Palliatieve Zorg                                             

Toegankelijkheid, beheer en initiatie transmurale afspraken via MCC PxZorg 
Transmuraal Incident Melden (TIM) via MCC Pxzorg

Farmaco-
therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO)         

Smoelenboek voor dokters binnen MCC PxZorg 

Gezamenlijke scholing DOC1.5                              

Transmurale afspraken voor alle betrokken zorgprofessionals toegankelijk via MCC PxZorg

 

 

Uitgaande van de zorgvraag stemmen we ons aanbod zeer goed op elkaar af. Waar mogelijk en gewenst integreren we ons aanbod. Daarin betrekken wij alle zorgpartners (zowel zorgverleners als de (omgeving van) de zorgvrager) die kunnen helpen om onze ambitie te verwezenlijken. Doelmatige zorg staat hierbij hoog in het vaandel: op de plek in de keten waar de zorgvrager dat wil en met zo nuttig mogelijke inzet van de schaarse zorgbudgetten.

Om dit te bereiken verbinden we elke betrokken partij.

Positionering en strategie

PxZorg:

  • is een netwerkorganisatie die professionals en zorgvragers met elkaar verbindt in het streven naar betere en doelmatige zorg.
  • ondersteunt in het maken van transparante afspraken over de samenwerking die nodig is om de zorg beter en doelmatiger te maken.
  • voorziet in een infrastructuur waarin transmuraal beleid ontwikkeld kan worden, projecten geïnitieerd kunnen worden en transmurale afspraken gemaakt en geplaatst kunnen worden.
  • volgt de voortgang van in gang gezette acties en communiceert over resultaten en ontwikkelingen.

PxZorg geeft vorm en inhoud aan deze samenwerking. Daarbij heeft PxZorg een faciliterende en ondersteunende rol. PxZorg doet dit door:

  • in periodiek overleg met huisartsen Cohesie en vakgroepen VieCuri te bespreken welke ambities zij hebben t.a.v. PxZorg en wat zij nodig hebben om dit te realiseren.
  • de PxZorg-uitgangspunten onder de aandacht te brengen en te houden in uiteenlopende werkgroepen en commissies. Dit betekent dat binnen deze commissies een vorm van patiëntenvertegenwoordiging is/wordt gerealiseerd en dat er expliciet aandacht wordt besteed aan preventie en paden met partners.
  • ondersteuning te bieden aan transmurale projecten en initiatieven gericht op samenwerking in de keten (primair 1e en 2e lijn met verbinding naar 0e en 3e lijn) 

PxZorg geeft vorm en inhoud aan de faciliterende rol van de positie van de zorgvrager tot zorgvrager als partner in de zorg (zowel op individueel operationeel als collectief strategisch niveau). Dit doen we door:

  • via klachtenmeldpunten de ervaringen van zorgvragers op te halen
  • een loketfunctie te bieden om ideeën aan te dragen voor betere/efficiëntere zorg (info@mccpxzorg.nl)
  • de zorgvragers actief te betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe zorg. Dit door deelname aan overleggen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.